SARIGÖL KAFETERYA ŞARTNAMESİ 25.04.2018

Sarıgöl Kafeterya Şartname

                 SİTELER MAHALLESİ İSTİKLAL CADDESİ NO:12

ADRESİNDE BULUNAN 735 ADA, 1 PARSELDE KAYITLI GENÇLİK MERKEZİNİN ZEMİN KATINDA BULUNAN KAFETERYANIN İDARİ ŞARTNAMESİDİR

 

 

MADDE 1: GENEL BİLGİLER

Taşınmaz No

Z01-Z02

Fiili Durumu

Gençlik Merkezi

İli

Manisa

İlçesi

Sarıgöl

Mahallesi

Siteler

Cadde

İstiklal

Numarası

12

Ada / Parsel

735 / 1

KİRA KONUSU İŞ YERİ BİLGİLERİ

İşyeri Kapı No:

112

Nevi

Kafeterya

İşyerinin M²

 59.94

 

KİRAYA VEREN

 Manulaş Manisa Ulaşım Hizmetleri Makine Sanayi Ticaret A.Ş.

36 Aylık Muhammen Kira Bedeli

 34.200.00TL ( K.D.V. Dâhil )

Aylık Muhammen Kira bedeli

 950.00TL ( K.D.V. Dâhil )

Geçici teminat bedeli (%3)

 1.026,00TL

İhale Günü ve Saati

 30.04.2018  Günü ve saat 11:00

İhale Yeri

 Cumhuriyet Mh. Alaşehir Cd. No:1 Sarıgöl Belediyesi Toplantı Salonu Sarıgöl/MANİSA

 

MADDE 2:  İlimiz  Manisa Sarıgöl İlçesi Siteler Mahallesi İstiklal Caddesi No:12 adresinde bulunan 735 ada, 1 parselde kayıtlı Gençlik merkezinin zemin katında bulunan 59.94 M²lik kafeterya; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45’nci Maddesi uyarınca “Açık Teklif Usulü” ile 36 (otuzaltı) aylığına kiraya verilecektir.

MADDE 3: Aylık muhammen kira bedeli ( K.D.V. Dâhil ) 950.00TL (DokuzyüzelliTürkLirası) , olup, 36 (otuzaltı) aylık muhammen kira bedeli 34.200,00TL . (OtuzdörtbinikiyüzTürk Lirası)’dır. Geçici Teminat tutarı 1.026,00TL (BinyirmialtıTürkLirası) dır.

MADDE 4: Söz konusu taşınmazın İhalesi Manulaş A.Ş. Yönetim Kurulu ( İhale Komisyonu ) huzurunda yapılacak olup, Manulaş A.Ş. Yönetim Kurulu ( İhale Komisyonu ) İhaleyi yapıp yapmamakta veya uygun bedeli tespitte serbesttir.

MADDE 5:

1- İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için

 1. Yazılı müracaat dilekçesi
 2. Tebligata esas Kanuni ikametgâh belgesi
 3. Vatandaşlık numarası ile birlikte Nüfus Hürriyeti cüzdan örneği veya nüfus kayıt örneği
 4. Manulaş A.Ş. hesabına (Ziraat Bankası TR310001001938787057415001) yâ da Manulaş A.Ş. hizmet binasına nakit olarak yukarıda belirtilen miktarda geçici teminat bedeli veya aynı miktarda geçici teminat mektubu.
 5. Noter tasdikli imza sirküleri.
 6. İdari Şartnamenin kabul edildiğine dair imzalı şartname örneği.
 7. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalelerden Yasaklı Olmadığına dair Taahhütname.
 8. İstekli adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa; istekli adına teklifte bulunacak kişinin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri.
 9. Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,
 10. Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ve Sarıgöl Belediyesi'ne borcu olmadığını gösterir belge.

 

2-Şirket veya Ortak girişim olması halinde ihaleye iştirak edecekler ise; 

 1. Yazılı müracaat dilekçesi
 2. Yetki belgesi ve noterden tasdikli imza sirküleri,vergi levhası
 3. İstekliler adına vekâletten iştirak ediyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimsenin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza sirküleri
 4. Manulaş A.Ş. hesabına (Ziraat Bankası TR310001001938787057415001) yâda Manulaş A.Ş. hizmet binasına nakit olarak yukarıda belirtilen miktarda geçici teminat bedeli veya aynı miktarda geçici teminat mektubu.
 5. Ticaret ve Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
 6. Ticaret Sicil Gazetesinin sureti.
 7. Ortak girişim olması halinde; Noter tasdikli ortaklık beyannamesi ile bentlerde yer alan belgelerin, her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir.
 8. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalelerden Yasaklı Olmadığına dair Taahhütname
 9. İdari Şartnamenin kabul edildiğine dair imzalı şartname örneği
 10. Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ve Sarıgöl Belediyesi'ne borcu olmadığını gösterir belge.

MADDE 6: İhaleye katılamayacak olanlar

a-      2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 5. Maddesinde belirtildiği üzere, katılımcı istenilen tüm belgeleri eksiksiz ve tam olarak ihale komisyonuna ibraz etmek zorundadır. Eksik belgesi bulunan katılımcılar ihaleye alınmayacaktır. Eksik belgeler bir tutanak ile tespit edilecek olup, diğer belgeleri ile birlikte kendilerine veya vekillerine iade edilecektir.

b-      2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde belirten kişiler ihaleye katılamazlar. Bu yasağa uymayarak ihaleye katılanların üzerine ihale yapılmış bulunsa dahi ihale iptal edilerek geçici teminatı irad kaydedilir. Sözleşme yapılmış olması halinde de sözleşme feshedilerek kesin teminatı irad kaydedilir.

c-      İhale sırasında hazır bulunmayan, ihale sırasında salonu terk eden veya ihaleye noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

MADDE 7: Kiracı Sözleşmeyi imzaladığı tarihten itibaren kira ödemeye başlar, her ayın kirasını peşin olarak ayın 1'i ile 10’uncu günü mesai bitimine kadar Manulaş A.Ş Banka (Ziraat Bankası TR310001001938787057415001)   IBAN nolu   hesabına yatırılacaktır. Kiracı söz konusu bankada kendi adına Kredili Mevduat Hesabı (KMH) açtırmak zorundadır. Kiranın Gecikmesi halinde her ay için ayrı ayrı yasal gecikme tahsil edilir.

MADDE 8: İlk yıla ait kira bedeli, ihale sonucuna göre belirlenen toplam ihale bedelinin 36 (otuzaltı) aya bölünmesi sureti ile hesaplanacak olup, , sonraki yıllar kira bedelleri ise, her yıl Türkiye İstatistik Kurumu Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksinde (Yİ-ÜFE) meydana gelen artış oranının ( bir önceki yılın aynı ayına göre % değişim oranı ) bir önceki yıl kullanım bedeli ile çarpımı suretiyle bulunacak miktarın önceki yıl kullanım bedeline ilavesi suretiyle arttırılarak hesap edilecektir. İhalesinde belirlenecek olan aylık kira bedeline K.D.V. dâhildir.     

MADDE 9: Kiracı 2 ay kira bedelini ödemediği takdirde,  2004 Sayılı İcra İflas Kanunun 269. Maddesinin (a) bendi gereğince işlem uygulanacağını kiracı peşinen kabul eder.

MADDE 10: Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin 13/03/2018 tarih ve 147 sayılı Meclis kararı ile 10 yıl olarak Manulaş A.Ş.’ne tahsis edilen yer 3 yıllığına kiraya verilecektir. Kira süresinin bitiminde, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 75’nci maddesi hükümlerinin uygulanacağını kiracı peşinen kabul eder.

MADDE 11: Kiracı idarenin yazılı izni olmadıkça taşınmazın dış cephesinde kesinlikle bir değişiklik yapamaz. Belediyenin yazılı izni olmaksızın ışıklı veya ışıksız reklam ve levha  koyamaz. Vergisi ödenmeden veya izni olmayan ilan reklamla ilgili cezalı işlem ihaleyi alan kiracı adına yapılır. Manulaş A.Ş’nin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

MADDE 12: Taşınmazın işletilmesi ile ilgili hususlar         

a-      Kiracı tarafından işletme süresince taşınmazı ( Deprem, Yangın, Sel, Heyelan vb. ) her türlü doğal afete karşı tümüyle sigorta ettirilecektir. Poliçe örneğinin bir nushası, her dönem başında Manulaş A.Ş.’ne verilecektir.

b-      Kira Sözleşmesinin tanzimi sırasında, Manulaş A.Ş. ve kiracı yetkilileri İhale konusu yerin mütemmim cüz ve demirbaşlarını ( Varsa ) bir tutanakla tespit edeceklerdir. İki nüsha olarak tanzim edilecek tutanağın bir nüshası Manulaş A.Ş’ de bulunacak olup, Sözleşmenin eki sayılacaktır. Manulaş A.Ş. tarafından kiracıye teslim edilecek tesis ve demirbaşların bakım ve onarımları kiracı tarafından üstlenilerek, İşletme süresi sonunda aynen teslim edildiği şekli ile Manulaş A.Ş.’ye teslim edilecektir. Aksi halde yatırılan KESİN TEMİNAT şirket tarafından irad kaydedilir.

c-      Kiracı kiralanan taşınmazda herhangi bir hasara ve zarara uğraması halinde kendisi direkt sorumlu olacak bu hasar ve zarardan Manulaş A.Ş. kesinlikle sorumlu olmayacak ve sorumlu tutulmayacaktır.

d-      Kiracı taşınmazın elektrik, su, doğalgaz vb. aboneliklerini kendi adına açtıracak olup, bunlara ilişkin belgelerin bir nüshasını ihale sözleşmesinin imzalanmasını takiben bir hafta içinde Manulaş A.Ş.’ ye ibraz edecektir. Aksi halde ihale sözleşmesi iptal edilecek olup, kesin teminat irad olarak kaydedilecektir.

MADDE 13: İhale onayı

a-      Yönetim Kurulundan alınacak ihale kararı, İta Amirince ( Manulaş Yönetim Kurulu Başkanı ) karar tarihinden itibaren 15 iş günü içinde onaylanır veya reddedilir. Red durumunda ihale hükümsüz sayılır.

b-      İta Amirince onaylanan ihale kararı, onaylandığı günden itibaren en geç 5 iş günü içinde kiracı veya vekiline imzası alınmak suretiyle bildirilir veya iadeli taahhütlü yazı ile tebligat adresine postalanacaktır. Yazının postaya verilmesini takip eden günden başlamak üzere 7.günün mesai bitimi kararın kiracıya tebliğ tarihi sayılır. İhale kararının İta Amirince iptal edilmesi halinde kiracıya aynı şekilde bildirilir. 

MADDE 14: Diğer hükümler

a-      İhale üzerinde kalan kiracı ihale onayının kendisine tebliğ tarihinden itibaren 15 (On beş) gün içinde sözleşme yapmaya, yatırmış olduğu geçici teminatı, % 6 tutarındaki Kat'i teminata çevirmeye mecburdur. Sözleşme yapılmaması halinde geçici teminat Manulaş A.Ş tarafından irad kaydedilip ihale fesh edilecektir. Kat'i teminat, teminat mektubu olarak ibraz edilecek ise, teminat mektubu kesin ve süresiz olacaktır.

b-      Bu Şartnamedeki ve Kira sözleşmesindeki hükümlere aykırılık tahliye sebebidir. Aykırılığın tespiti halinde Manulaş A.Ş. tarafından çekilecek ihtar ile aykırılıkların giderilmesi için 10 gün süre verilir. Süre sonunda aykırılık giderilmezse sözleşme süresinin bitimi beklenmeksizin sözleşme fesh edilerek taşınmazın tahliyesi istenir.

c-      Kiralanan ancak yasa ve yönetmeliklerin emrettiği kurallar dâhilinde şartname ve Sözleşmede belirtilen şekilde kullanılacaktır. Sözleşme ve şartname hükümlerine aykırılık halinde Kiracı tahliye işlemi gerçekleşene kadar aylık kira bedelinin %5' i oranında her ay için cezai şart ödemeyi kabul eder.

d-      Kiracının; fesih talebinde bulunması, kira dönemi sona ermeden faaliyetini durdurması,  kiralananı belirli olan iş ünitesi  (amacı)  dışında  kullanması,  taahhüdünü  sözleşme  ve şartname  hükümlerine  uygun  olarak  yerine getirmemesi, işletme  ruhsatı alamaması,  her  ne  sebeple  olursa  olsun işletme  ruhsatının  iptal  edilmesi  veya  üst  üste  iki  taksitin  vadesinde  ödenmemesi  hâllerinde  kira  sözleşmesi,  2886  sayılı  Devlet  İhale  Kanununun  62  nci  maddesine  göre  tebligat  yapmaya  gerek  kalmaksızın  idarece  feshedilerek,  kesin  teminatı  gelir  kaydedilir  ve  cari  yıl  kira  bedelinin  yüzde  beşi  tazminat  olarak tahsil edilir. 

e-      Söz konusu taşınmazda iş ünitesi bellidir. 10 Ağustos 2005 tarih 25902 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe giren “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmelik” hükümlerine uygun faaliyette bulunulacak olup, aksine hareket tahliye sebebi sayılır. Kiracı bu madde hükmünü peşinen kabul edip ihaleye iştirak etmiş sayılır. Kiracı sözleşme imzalanmasına müteakip 30 (otuz ) gün süre içerinde ruhsat işlemleri için Belediyeye müracaat edip İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatını alacaktır.

f-       Kira sözleşmesi sona erdiğinde kiraya verilen yer, kiracı tarafından herhangi  bir  tebligata  gerek  kalmadan  taşınmazı  kiraya  veren  idare  yetkililerine  bir  tutanakla  teslim  edilir.  Bu  tutanakta;  kiraya  verilen  yer  teslim  edilirken  bu  yerlerle  birlikte  kiracının  tasarrufuna  bırakılan  ve  teslim tutanağında belirlenen müştemilat  veya  üzerindeki  muhdesat ile dikili şeylerin de tam ve sağlam olup olmadığı yazılır. Noksan olan, kırılan veya kaybolan  malzeme  ve  muhdesat  bedeli  muhasebe birimine  yatırılır.

g-      Kira  süresinin  sona  ermesi  veya  sözleşmenin  feshi  hâlinde  taşınmaz  idareye  teslim  edilmezse, geçen her gün için cari yıl kira bedelinin binde beşi oranında ceza itirazsız olarak kiracı tarafından idareye ödenir. Ceza ödenmesi taşınmazın kullanılmasına ve tahliyenin geciktirilmesine neden olamaz.  Sonradan sözleşme ve şartnamede yazılı hususlara yapılan itirazlar kabul edilmez.

h-      Kiracı,kira  süresinin  bitiminde  derhâl,  sözleşmenin  feshi  hâlinde  ise,  tebligatı müteakip onbeş gün içinde taşınmazı tahliye etmek zorundadır. Kiracının kiralananı rızaen  tahliye  etmemesi  hâlinde,  2886  sayılı  Devlet  İhale  Kanunun  75  inci maddesine  göre  kiracı tahliye edilir.

i-        Söz konusu yerde Belediye Plan tadilatı yapabilir. Kiracının yapılacak bu değişikliklerde rüçhan hakkı yoktur. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen Mücbir sebepler ve olağanüstü hallerde Belediye söz konusu yeri istediği şekilde kullanabilecektir.

j-       Söz konusu taşınmazda, toplumu ve bireyleri rahatsız edecek hareketler ( Emniyet ve Belediyece kabul edilmeyen davranışlar ) den Belediye ve Manulaş A.Ş. sorumlu olmayacak, şikâyet edilmesi veya tespiti halinde Sözleşme tek taraflı olarak Fesh edilecektir ve kesin teminatı irad olarak kaydedilecektir.

k-      Söz konusu yerin faaliyete geçebilmesi için abone kayıtları kiracı tarafından kendi adına yaptıracak olup, bunlardan doğacak olan depozito, hat iştirak bedeli, kanalizasyon bağlantısı ve katılım bedeli gibi benzer masrafları kendisi karşılayacaktır. Manulaş A.Ş.’den herhangi bir ücret talebinde bulunamaz.

l-        MANULAŞ A.Ş yönetimince, yönetim planına göre m² bazında ve işyerlerinin iştigal konusu ile konumu göz önüne alınıp hesaplanarak kendisine bildirilecek ( Elektrik, Çevre aydınlatma, ısıtma giderleri vb. ) Genel Giderlere Katılım Payı ve benzeri kalemlerden oluşan her türlü aidat borcu aylık olarak, her ayın 10’uncu günü mesai bitimine kadar kiracı tarafından ödenecektir. Ödenmediği takdirde Manulaş A.Ş. tek taraflı sözleşmeyi feshetme ve kesin teminatı gelir olarak kaydetme hak ve yetkisine sahiptir.

m-    Kiracı, yer teslim tarihinden itibaren, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği gereği; İş Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre gereken her türlü iş ve işlemi yapıp, her türlü emniyet tedbirlerini almak zorundadır. Manisa Büyükşehir Belediyesi kiracının işlerini, işin yürütümüne ek olarak yasal mevzuata uyup uymadığını denetleyebilecektir. Yasal mevzuata uymamasından kaynaklanabilecek her türlü cezai ve hukuki sorumluluk kiracıya aittir.

n-      Taşınmazda alkollü içki satılması içilmesi, içirilmesi kesinlikle yasaktır. Bu tür davranışların akde aykırılık teşkil edeceği ve tahliye sebebi sayılacağını kiracı peşinen kabul eder. Akde aykırı davranışa veya bir başka suça kiracının yanında çalıştırdığı personelin veya üçüncü şahsın sebep olması mazeret olarak kabul edilemez. Suç ve ceza kiracıya aittir.

o-      Mevcut taşınmaz kiralanan yerden ibaret olup, bunun haricinde kiracı park, kaldırım ve sair aksamı ve kısımlarında eşya bulunduramaz ve Masa sandalye ile işgal edemez. İşgaliye izni için ayrıca Belediyeden yazılı izin alarak belirlenen işgaliye harcını yatırmak zorundadır. Aksi halde akdin feshi ile kiralananın tahliyesi isteneceği gibi doğacak her türlü zarar ise kiracıdan tanzim olunur.

p-      Kiracıya teslim edilen demirbaşlarda (Tüm açık ve kapalı alanlarda) meydana gelecek hasar ve zarardan kiracı direkt sorumlu olduğu gibi; Belediyece yâda Manulaş A.Ş. tarafından gerekli görülen bakım ve onarım kendisine ait olacaktır.

q-      İhale ile ilgili gazete ilan bedellerinin ayrı ayrı tamamı, her türlü kanuni vergi, harçlar, paylar ve sözleşme noter masrafları kiracıya aittir. Kiracı bu giderlerin tamamını ya da bir kısmını Manulaş A.Ş.’den talep edemez, borcuna mahsup edilmesini isteyemez.

r-      İş bu şartnamede belirtilmeyen diğer hususlar, sözleşme tanziminde yer alacaktır.

s-       Telefon, Telgraf, Posta, Mail ve faksla yapılacak olan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

t-       Söz konusu taşınmaz görüldüğü şekli ile ihale edilmiş olup, ihalesi ve yer tesliminden sonra kiracı taşınmazda eksik ve kusurun olduğunu iddia edemez, yapacağı tadilat masraflarının tamamını ya da bir kısmını Manulaş A.Ş.’den talep edemez, borcuna mahsup edilmesini isteyemez.

MADDE 15: Kiracı, kira müddeti içinde kiralananı tahliye edemez. Herhangi bir sebeple tahliye ettiği veya ettirildiği takdirde peşin alınan kira bedeli iade edilmeyeceği gibi sözleşme sonuna kadar aradaki kira farkını ve bu yüzden doğacak sair zararları ve cari yıl kira bedelinin yüzde beşi tutarında cezai şartı ödemeyi ve kesin teminatının gelir olarak kaydedileceğini kabul etmiştir.

MADDE 16: DEVİR KONUSU:

Kiracı, söz konusu işi bir başkasına ancak MANULAŞ A.Ş.’nin yazılı onayı ile devredebilir.

MADDE 17: Şartname bedeli,  Ekleri ve İstenilen evrak düzeni

a-     İş bu şartname sadece 1. maddede gösterilen İş yerine aittir. Kiracı diğer işyerlerinin ihalesine iştirak etmek istiyor ise, şartnamesini satın almalı, geçici teminatlarını yatırmalı ve 5’inci maddede belirtilen tüm evrakları, her iş yeri için ayrı ayrı olarak hazırlayıp ihale günü, yeri ve saatinde ihale komisyona sunmalıdır.

b-     Şartnamenin 5’inci maddesinde istenilen tüm evraklar, isteniş sırasına göre ( a,b,c gibi ) Mavi telli dosya içerisinde muhafıza edilerek ihale yeri, günü ve saatinde ihale komisyonuna teslim edilecektir. Komisyonca kontrol edilen dosyalar içerisinde, Eksik evrak tespiti halinde, şartnamenin 6’ncı maddenin ( a ) bendi gereğince işlem yapılacaktır.

MADDE 18: Bu  şartnamede  yer  alan,  kiraya  veren  idarece  belirlenen  ve  kira  sözleşmesine konulan kurallara kiracı tarafından riayet edilmediği takdirde, bu şartnamenin 14 .üncü

 maddesinin d fıkrasına göre işlem yapılır.

MADDE 19:Kira sözleşmesince tahakkuk edecek damga vergisinin tamamından kiracı sorumlu olup, damga vergisinin ödendiğine ilişkin makbuzu işbu sözleşmenin imzalanmasını müteakip 2 hafta içerisinde MANULAŞ A.Ş.’ ye ibraz etmekle yükümlüdür. Aksi halde MANULAŞ A.Ş., işbu kira sözleşmesini derhal feshedip, kiracının kiralananı tahliye etmesini isteme hakkına haizdir.    

MADDE 20: İhtilafların hal mercii Manisa Mahkemeleri ve Manisa İcra Daireleridir.

MADDE 21: Bu şartname (21) maddeden ve (6) sayfadan ibaret olup, tanzim edilecek sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır. Kiracı; Bu Şartname hükümlerini peşinen kabul edip, İhaleye iştirak etmiş sayılır.

DİKKAT :Şartnamenin her bir sayfası ayrı ayrı olarak ihaleye iştirak eden tarafından imzalanacak olup, 5’inci Maddede istenilen tüm belgeler ile birlikte 17.’nci maddenin (b) bendindeki düzen şekline göre;İhale yerinde, günü ve saatinde ihale komisyona sunulmalıdır.

 

 Bu şartnamedeki yazılı tüm hususları olduğu gibi kabul ve taahhüt ederim.

 Her çeşit tebligat, aşağıdaki adresime yapılabilir. Adres değişikliklerini Manulaş Manisa Ulaşım Hizmetleri

 Makine   Sanayi Ticaret A.Ş.’ne bildirmemem halinde, aşağıdaki adrese yapılan tebligatları tarafıma

 yapılmış sayılır.

 

 Taliplinin

 Adı Soyadı           :………………………………

 (Tüzel kişilerde unvan ve yetkilinin adı soyadı)

 Tebligat Adresi   :………………………………………………………………………………….

 İmza Tarihi         :…./….../…….

 İmzası                  :