ALAŞEHİR OTOGARINDAKİ BİLET GİŞELERİNİN ÖZEL ŞARTLARI 23.03.2018

ALAŞEHİR OTOGARINDAKİ BİLET GİŞELERİNİN ÖZEL ŞARTLARI

MANULAŞ A.Ş.‘NİN BİLET GİŞELERİ İÇİN ÖZEL ŞARTLARI

- KİRACI;

 

1-      Yasalara, bu sözleşmede yer alan hüküm ve ilkelere, MANULAŞ A.Ş Yönetim Kurulu tarafından Terminal Tesislerinde huzur ve emniyetin tesisi için bu sözleşme hükümlerine uygun alınacak kararlara uymayı;

2-      Tayin edilecek süre içerisinde, Terminal Tesislerinin bir bütün olarak bakım, onarım ve işletilmesine dair MANULAŞ A.Ş tarafından belirlenerek kendisine yüklenecek borç, sorumluluk ve yükümlülüklere uymayı, adına tahsis edilmiş mahaller için yapılacak giderleri üstlenmeyi (Demirbaş alım giderleri ile esaslı inşa ve ilave yapım giderleri hariç)

3-      MANULAŞ A.Ş yönetimince, yönetim planına göre m² bazında ve işyerlerinin iştigal konusu ile konumu göz önüne alınıp hesaplanarak kendisine bildirilecek Genel Giderlere Katılım Payı ve benzeri kalemlerden oluşan her türlü borcu aylık olarak, her ayın 10’uncu günü mesai bitimine kadar ödemeyi, bu borçlar konusunda yapılacak itirazlarda son karar merciinin MANULAŞ A.Ş Yönetim Kurulu olduğunu, itirazın söz konusu meblağın talep edilen süre içerisinde ödenmemesine sebep teşkil etmeyeceğini,

4-      Kendisine kiralanmış bulunan işyerlerinin kullanım haklarını 3. kişilere ancak MANULAŞA.Ş Yönetim Kurulunun yazılı onayı ile devir ve temlik edebileceklerini MANULAŞA.Ş. onayını taşımayan devir ve kiralamaların geçersiz addedilerek akde aykırılık sebebi ile fesih neticesi doğuracağını; bu halde dahi alt kiracı ile birlikte KİRACI' nın tüm sorumluluklarının devam edeceğini,

5-      Sözleşme konusu işyeri ve müştemilatında onaylı proje dışında ve otogarın genel görünümü ve mimari karakteri ile işyerlerinin kullanım karakterini ihlal eder tarzda ek ve tadilat yapamayacağını,

6-      Kullanıcıları taşımacılara veya acentelere Banko kiraya veremeyeceklerini, kendilerine tahsis edilmiş olan yazıhaneyi üçüncü şahıslara kısmen ya da tamamen kullandırmayacaklarını, hisse devretmeyeceklerini, kiracı bu yazıhanede  ½ kiracılık hakkına sahip olduğundan en fazla 10 firma çalıştırabileceğini ve tali firmalar için MANULAŞA.Ş’nin yazılı onayı olmadan bu firmaları çalıştıramayacaklarını,

7-      İşyeri ve Terminal Tesislerini MANULAŞ A.Ş, bağlı bulunduğu meslek odası ve Belediye' nin emir ve yasaklarına, Yönerge ve yönetmeliklerine, güvenlik, temizlik, trafik ve diğer düzenleme ve kurallara uygun kullanmayı,

8-      Otobüs işletmecileri ve acenteler, Terminal dışından, şehir içinde herhangi bir yerden (Benzin istasyonu, büro, terminal vb. gibi yerlerden) otobüs kaldırmayacaklarını,

9-      Firmamıza bağlı Araçların Hareket planını öngörülen süre öncesinde Terminal Yönetimine haber vererek hareket planına uyacaklarını,

10-  Sahip olduğu ve sözleşme ile kendisine bağlı her türlü araç için Terminal Yönetimi tarafından belirlenen Terminale giriş, çıkış ve park ücretlerini ödemeyi,

11-  İşyerini her türlü zarara karşı ( hırsızlık, terör, halk hareketi vb. ) sigorta ettirmeyi ve sigorta poliçesinin bir örneğini MANULAŞA.Ş.’ye vermeyi,

12-  MANULAŞ A.Ş. tarafından istenecek tüm bilgileri en geç üç gün içinde vermeyi, iş güvenliği ve çalışma mevzuatı hükümlerine uymayı, işyerinde çalışan personelin temiz ve tıraşlı olmasını tek tip kıyafet giymesini ve her personelin sol göğüs hizasında yaka kimlik kartlarını takmalarını,

13-   Güvenlik, temizlik ve diğer müşterek konularda kurulacak her türlü tesis ve sistemin gerektiğinde sözleşme konusu işyeri sahasında kurulması, bakımı ve kontrolüne izin vermeyi,

14-  Yazıhaneleri yolcu taşımaları dışında herhangi bir ticari maksatla kullanmayacaklarını, işyerinin dış cephe dekorasyonunda otogarın genel görünüm ve estetiğine uygun olarak yapılacak onarım faaliyetlerini MANULAŞA.Ş, onayına sunmayı ve yazılı onayını almayı, işyeri cephesini genel görünümü bozacak şekilde havadan ve yerden hiçbir şekilde işgal etmemeyi, işyeri içinde ve cephesinde yer alacak her türlü yazı, afiş, resim, ilan vb. için MANULAŞA.Ş,’nin yazılı onayını almayı, işyeri cephesine ilave aydınlatma yapmamayı, işyerinde yanıcı, parlayıcı, patlayıcı, pis koku yayıcı maddeler bulundurmamayı, ısıtıcı veya pişirici amaçlı herhangi bir cihaz bulundurmamayı, bu konuda güvenlik birimlerince yapılacak denetimlere izin vermeyi, çevreyi rahatsız edecek ölçüde müzik veya TV yayını yapmamayı,

15-   İki yazıhane MANULAŞ A.Ş,’nin yazılı onayıyla birleştirilip tek yazıhane yapılabilir.

16-  Terminal Yönetiminin otobüs işletmeciliği ve taşımalara ilişkin olarak belirleyeceği esaslara ve ücret tarifelerine kesinlikle uymayı,

17-  Otobüs ve servis araçlarının park, bakım, onarım, yağlama, yıkama, temizlik vb. ihtiyaçlarınıTerminal Yönetiminin göstereceği yerler dışında kesinlikle yapmayacaklarını,

18-  Terminal içinde ve dışında ne amaçla olursa olsun çığırtkanlık yapacak ayakçı, değnekçi, simsar ya da başka bir namla, bu işleri yapacak personel çalıştırmamayı, kendi personeli olmasa dahi bu tür işleri yapan kimselerden hiç bir şekilde yararlanmamayı, Gürültü ve ses kirliliği yaratılmayacağı,

19-  Haksız rekabetin önlenmesi amacıyla düzenlenen Türk Ticaret Kanunu 56 - 57. maddeleri ve diğer mevzuatı ihlal ederek hüsnüniyet kaidelerine aykırı hareket etmemeyi,"Kanun",”Karayolu ile Şehirlerarası Yolcu Taşımaları Hakkında Yönetmelik" ve "Uluslararası Yolcu Taşımalarına İlişkin Yönetmelik" ve tüm mevzuat hükümlerine uymayı,

20-  Ulaştırma Bakanlığınca verilmesi gereken taşımacılık ve acentelik yetki belgeleri bulunmayan veya verilmiş bulunan her nevi yetki belgesi iptal edilenler ile Karayolu ile Yolcu taşımalarına dair yönetmelik hükümlerine göre cezai işleme tabi tutularak mesleki faaliyetleri geçici bir süre kısıtlanan özel ve tüzel kişiler bu süreler içinde otogar içinde mesleki faaliyette bulunmayacaklarını, bulundukları takdirde Terminal Yönetiminin tarafından otobüslerinin peronlara sokulmamasını ve keyfiyetin ilgili kuruluşlara ihbar edilmesini, ayrıca sözleşmenin akde aykırılıkla ilgili hükümlerinin uygulanmasını, Belediye ya da yetkili mercilerce verilmesi gereken ruhsat ve izin belgelerinin bulunmaması veya verilmiş bulunan her nevi ruhsat, izin belgesi vb. iptal edilmesi halinde veya Belediye Kanun Yönetmelikleri ile diğer mevzuat hükümlerine göre cezai işleme tabi tutularak mesleki faaliyetlerinin geçici bir süre için kısıtlanması halinde, bu sürelerde söz konusu işyerinde faaliyette bulunmamayı, bulunduğu takdirde MANULAŞ A.Ş. tarafından müdahale edilmesini, ayrıca sözleşmenin akde aykırılıkla ilgili hükümlerinin uygulanmasını,

21-  KİRACI, bu sözleşme hükümlerine uymaması halinde Terminal Yönetimi tarafından terminal tesislerinden hiçbir şekilde yararlandırılmamayı, otobüslerinin Terminal mahalline ve peronlara alınmamasını kabul edeceğini,

22-  Otogar tesislerinin genel huzur ve düzenine ve sözleşme hükümlerine aykırı davranması halinde ( diğer hukuki sonuçların yanı sıra ) ayrıca kendisine Terminal İşletme Yönetmeliği uyarınca Terminal Yönetimi tarafından disiplin cezası olarak verilecek cezalara uymayı,

23-  Disiplin cezalarına tebliğden itibaren 3 gün içerisinde,  Yönetim Kurulu nezdinde itirazda bulunabilirler. İtiraz ilk toplantıda görüşülerek karar verilir. Karara bağlanan hal uygulanır. Bu amaçla terminal Yönetim Kurulunca belirlenecek ve uyulması zorunlu kuralları ve bu kuralların ihlali halinde uygulanacak disiplin cezalarını ve uygulama şekillerini tayin edecek olan TERMİNAL İŞLETME YÖNETMELİĞİ' nin bu sözleşmenin ayrılmaz cüz' ü ve eki olduğunu ve bütün hükümlerine uyacağını,

24-  İş bu 24 madde ve 3 sayfadan oluşan özel şartlar, İdari şartnamenin ayrılmaz bir parçası olup, kiracı ihalesine iştirak etmeden, tüm maddelere aynen uyacağını ve uygulayacağını, Tüm maddelerdeki Aksi hareketlerin TAHLİYE sebebi olacağını;

 Kiracı peşinen kabul ve taahhüt eder.

İş bu Özel Şartların her bir sayfası ayrı ayrı olarak ihaleye iştirak eden tarafından imzalanacak olup, istenilen tüm belgeler ile birlikte ihale yerinde, günü ve saatinde görevliye ibraz edilecektir.